การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR / VR Technology สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม

เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AR/VR สำหรับช่วยพัฒนาทักษะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม สร้างและบันทึกชุดความรู้ที่เข้าถึงง่ายเพื่อยกระดับทักษะและความรู้บุคลากรด้านการศึกษา รวมถึงพัฒนารูปแบบพื้นที่นิเวศสาธิตเรียนรู้สำรับผู้สนใจ ในนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและสมรรถนะที่สำคัญด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง

continue reading »