ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ไอซีที Industry Transformation Center

รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือ ITC ขึ้น เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

continue reading »