พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประกวด ITCi Award : นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย

การประกวด ITCi Award เป็นเวทีส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมที่มีคุณค่า และทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2560 นี้ จัดประกวดในหัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย”

continue reading »