พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Kaset Tracking ระบบติดตามผลผลิตเกษตรปลอดภัย

บริษัทวีเดฟซอฟท์ จำกัด พัฒนาแอปพลิเคชัน Kaset Tracking ระบบติดตามผลผลิตเกษตรปลอดภัย ที่ช่วยในการบันทึกฐานข้อมูลเกษตรกร พิกัดพื้นที่เพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก ข้อมูลผลผลิต รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลการตลาดกับแหล่งผลิต ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิต และคาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้า ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้

continue reading »