นำเสนอป่าฮาลาและป่าบาลาซึ่งอยู่ระหว่างจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส โดย ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ผู้ริเริ่มหน่วยปฎิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุ ป่าดิบชื้น ฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส และทีมวิจัยไบโอเทคได้ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา โดยอาศัยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System นิยมย่อว่า GIS) เพื่อรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเพื่อการศึกษาและวิจัย

โดย ดร.ชวลิต นิยมธรรม ผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ และคุณสุนทร โต๊ะดำ หัวหน้าโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล บันทึกความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่น เช่น ดาหลา กล้วยไม้ กระทือ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ อีกทั้งเพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านนำไปปลูกและแปรรูป เช่น น้ำดาหลา ชาดาหลา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชุมชนด้วย และพบกับกลุ่มเครือข่ายรักษ์บาลา เรียนรู้การทำงานและความร่วมมือของชุมชนในการอนุรักษ์ผืนป่าฮาลา-บาลา เพื่อยังคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรตลอดไป

 

Tags: , , , , , ,