การสัมมนาเรื่อง AEC : ขุมทรัพย์ Talent ไร้พรมแดน
(AEC : Talent Treasury)
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 13:30 – 15:30 น.
ห้องประชุม CC -Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

เพื่อสร้างความตระหนักด้านกำลังคนด้าน ว และ ท คุณลักษณะเด่นของ Talent บุคลากรคุณภาพภายในองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ และการรักษา Talent ไว้กับองค์กรและประเทศ    เนื่องจากในระยะเวลาเพียง 3 ปีต่อจากนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและบุคลากรสาขาต่างๆ จะมีทางเลือกในการทำงานอย่างเปิดกว้าง กระแสของการหมุนเวียนแรงงานจะมิได้หมุนเวียนเพียงในประเทศไทย แต่จะเปิดกว้างไปยังประเทศที่อยู่ในประชาคมฯ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนในการที่จะต้องมีกลยุทธ์ ในการจูงใจและรักษาคนเก่งไว้ แรงงานก็ต้องพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและองค์กรเพื่อรักษางาน อีกทั้งสร้างจุดแข็งให้สามารถแข่งขันกับแรงงานจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศได้

เมื่อการเคลื่อนย้ายกำลังคนดีและเก่งเป็นไปอย่างไร้พรมแดน นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน บุคลากรองค์กรทั้งภาคการศึกษา ภาควิสาหกิจชุมชน ภาคเอกชน และประเทศไทย จะต้องปรับตัวให้พร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร


 

Tags: , , , , , , , , ,