การเสวนาหัวข้อ “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมุมมองของแต่ละภาคส่วน”
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 09:30 – 12:00 น.
ห้องประชุม CC -Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

การที่ประเทศไทย จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงาน ที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างยั่งยืนของประเทศ ให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ต่อการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย สวทช. สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ สวทช. จึงได้จัดการเสวนาหัวข้อ "ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมุมมองของแต่ละภาคส่วน" เพื่อสะท้อนบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ภายใต้กฎเกณฑ์ กติกา ที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต และการตลาดที่มีพลวัตรสูง เป็นสำคัญ


 

Tags: , , , , , , , , , , ,