การบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนานักวิทยาศาสตร์ไทยในระดับสากล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดย ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานโครงการฯ

 

Tags: , , , , , , , , ,