รายการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคต้อกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตาบอดเป็นอันดับแรกของประเทศไทย โดย นพ.สมพร รี้พลมหา จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้ความรู้ถึงสาเหตุของโรคต้อกระจก วิธีการรักษา โดยใช้ด้ามสลายต้อกระจกเพื่อการรักษา ซึ่งในปัจจุบันต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด และมีอายุการใช้งานที่จำกัด จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูง และทำให้ผู้ป่วยซึ่งอยู่ห่างไกลและยากจน ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้

ดังนั้นทีมนักวิจัยจากเอ็มเทคโดย ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล จึงพัฒนาเครื่องมือด้ามสลายต้อกระจกแบบระบบสั่นด้วยคลื่นอัลตราโซนิกขึ้น โดยเริ่มจากการศึกษากลไกภายในของด้ามสลายต้อของต่างประเทศ การออกแบบตัวด้ามและอุปกรณ์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาตัวด้ามให้มีความเหมาะสมกับจักษุแพทย์ไทย เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

 

Tags: , , , , ,