My Act เป็นผลงานวิจัยทางด้าน Mobile Application ที่ต่อยอดมาจากโปรแกรมตรวจวัดกิจกรรมรายวันของบุคคล บนโทรศัพท์มือถือแบบอัตโนมัติ (DRIFT) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อที่จะนำมาใช้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

My Act เป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ทำหน้าที่ในการช่วยตรวจสอบกิจกรรมประจำวัน ตามระดับความหนักเบา มีการจัดแยกประเภทกิจกรรม ได้แก่ นอน นั่ง เดิน และวิ่ง หรือการออกกำลังกายโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในการแปลงประเภทกิจกรรมเป็นพลังงานแคลอรี

My Actคำนวณปริมาณพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละกิจกรรมในแต่ละวัน เก็บเป็นสถิติ ให้กับแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์พฤติกรรมสำหรับกรณีคนไข้ที่มาปรึกษา หรือใช้กับกรณีบุคลากร บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละบุคคล อันจะเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,