การเสวนา “NSTDA Family เราคือครอบครัวเดียวกัน”

ผู้ร่วมเสวนา
FOOD: ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อการขับเคลื่อน Thailand Food Valley
โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

FEED: เศษวัสดุเหลือทิ้ง ทางเลือกใหม่ของอาหารสัตว์ระดับชุมชน
โดย นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

FARM: การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร
โดย พลตำรวจตรี ประสงค์ ศรีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

FEEL: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับงานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินการเสวนา
โดย นายสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,