วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,