การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีไทย ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และเพิ่มทักษะขั้นสูงในการประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ได้สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีไทยจำนวนมาก จนเป็นที่ยอมรับด้วยรางวัลจากเวทีนานาชาติ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. มีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จากผลงานความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมา จนทำให้ได้รับรางวัล “เอเอบีไอ อินคิวเบเตอร์ ออฟ เดอะเยียร์ 2016” ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีศักยภาพและมีธรรมาภิบาล รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและการให้ประโยชน์ต่อสาธารณชน พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ภายในงานประชุมประจำปี ดิ เอเอบีไอ แอนนวล คอนเฟอร์เรนซ์ ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ เมืองเชี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปัจจุบัน เอเชี่ยน แอสโซซิเอชั่น ออฟ บิสซิเนส อินคิวเบชั่น หรือ “เอเอบีไอ” มีสมาชิกจำนวน 18 ประเทศ รางวัลที่ได้รับจึงน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,