นักวิจัย สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกรมวิชาการเกษตร พัฒนาฟลูอิดิกชิป สำหรับกรองตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ปนอยู่ในรากพันธุ์ไม้น้ำหรือพืชน้ำ

ฟลูอิดิกชิปที่พัฒนาขึ้นนี้ จะทำหน้าที่กรองไส้เดือนฝอย ให้ไปอยู่รวมกันในพื้นที่มองภาพ โดยใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ผ่านทางยูเอสบี เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกภาพ และส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจนับ และจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอย ที่ปนอยู่ในรากพืชได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

สำหรับจุดเด่นของฟลูอิดิกชิปนี้ก็คือ สามารถกรองตัวอย่างน้ำ ที่สกัดจากรากพืชได้ 2 ถึง 4 ตัวอย่างพร้อมๆ กัน เทคโนโลยีนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบออกใบรับรองสินค้าให้กับผู้ส่งออก สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานพืชเศรษฐกิจส่งออกของไทย ให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดสากล

 

Tags: , , , , , , , , , ,