การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สวทช. ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงานประชุมประจำปี 2560 สวทช.ภาคเหนือ “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

นำเสนอบทบาท ทิศทาง บริการและผลงานของ สวทช. ที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน รวมถึงข้อมูลเชิงนโยบายในระดับประเทศ โดยเฉพาะในด้านการเกษตร อันเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,