สวทช. ร่วมมือกับพันธมิตรหลายหน่วยงานจัดทำ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกระดับ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ คือ www.learn.in.th

ระบบสื่อสาระออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หรือ OER (โออีอาร์-Open Education Resource) ซึ่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา หลากหลายประเภท อาทิ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฟอนต์ และบทเรียนออนไลน์แบบเปิดบนฐาน หรือ MOOC (อ่านว่า มุก) ซึ่งเป็นระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อการเรียนรู้ทางไกล สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ และยังเป็นตัวช่วยของครู ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,