เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ช่วยจัดทำร่างมาตรฐานข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของผู้ผลิตในประเทศ ส่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. พิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

ในช่วงแรกได้รับการสนับสนุนจาก สมอ. จำนวน 27 มาตรฐาน และในช่วงหลังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. 5 มาตรฐาน โดยร่างมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมีทั้งการกำหนดมาตรฐานใหม่ และปรับปรุงมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ นอกจากจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. แล้ว ทาง สมอ. ยังผลักดันให้มีการนำ มอก. ดังกล่าวไปเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทำร่างมาตรฐานระดับระหว่างประเทศ หรือ ISO ด้วย

 

Tags: , , , , , , , , ,