นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. นำเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหลือทิ้ง มาพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ ได้องค์ความรู้เป็นสูตรการผลิตอาหารโคในรูปแบบอาหารหมัก และอาหารผสมครบส่วนเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ

โดยอาหารโคที่ได้นี้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ มีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 2 เท่า ช่วยลดต้นทุนการผลิตโคในส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถขายเปลือกและซังข้าวโพดแห้งได้อย่างน้อย 10-15 บาทต่อฟ่อน ขณะนี้กำลังขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือหลายแห่ง

 

Tags: , , , , , , , , , ,