กิจกรรมฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีกิจกรรมฐานการทดลอง “นักวิทย์น้อยตามรอยพ่อ”
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-307


กิจกรรมฐานการทดลอง “Rice Leaves Recycle” วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม CC-203

 

Tags: , , , , , , , , , , ,