นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ค้นพบแมลงวันลาย BSF จากโรงกำจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นแมลงวันที่สามารถพบได้ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ตัวหนอนของแมลงวันลาย BSF นี้มีศักยภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์ได้ดีไม่แพ้ไส้เดือนดิน และตัวหนอนยังเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงที่นำไปใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ชน ปลาคาร์ฟ ปลาสวยงามต่างๆ ได้ด้วย

ทีมวิจัยจึงได้ร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ ในการขยายผลการศึกษา ด้วยการจัดฝึกอบรมการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วย BSF หรือ “หนอนแม่โจ้” และเทคนิคการผลิตหนอนแม่โจ้ ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ

คำม่อนฟาร์ม เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมนี้ และนำมาต่อยอดคิดค้นสูตรในการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ จนขยายจำนวนได้มากถึง 20 กิโลกรัมต่อวัน มีตลาดรองรับ สร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งความสำเร็จนี้ ทำให้คำม่อนฟาร์มได้เข้าร่วมโครงการ “คนกล้าคืนถิ่นเชียงใหม่” ซึ่งเป็นโครงการสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กล้าทำและพร้อมจะก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer

 

Tags: , , , , , , , , ,