บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้วิจัยและพัฒนาปูนซิเมนต์สูตรพิเศษ หรือ มอร์ตาร์ อิงค์ เพื่อใช้ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี 3D พรินต์ติ้งโดยใช้เครื่องพิมพ์ระบบสามมิติฉีดขึ้นรูป ทำให้เกิดนวัตกรรมของชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดใหม่ ซึ่งสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ เช่น โครงสร้างหลักของอาคาร โต๊ะ เก้าอี้ และงานตกแต่งภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปูนซิเมนต์สูตรพิเศษ หรือ มอร์ตาร์ อิงค์ มีคุณสมบัติที่มีความข้นเหลวของเนื้อปูนที่เหมาะสม ง่ายต่อการฉีดขึ้นรูป นอกจากนั้นยังสามารถแข็งตัวและพัฒนากำลัง เพื่อรับน้ำหนักในลักษณะต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความทันสมัยให้ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

 

Tags: , , , , , , , , , , ,