สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “Failure and Corrosion Prevention Strategy for Aging Infrastructure in Public and Industrial Sectors” ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องปัญหาความเสียหาย และการกัดกร่อน รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางรถไฟ อุปกรณ์หม้อต้มไอน้ำ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ คอนกรีตเสริมแรง และโครงสร้างของเหล็กกล้าต่างๆ

ในงานนี้ มีวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย และการกัดกร่อน มาให้ข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การเสื่อมสภาพของโครงสร้างภายใน ที่เกิดจากภูมิอากาศร้อนชื้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการออกแบบหรือการบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ กรณีศึกษา และวิธีป้องกัน เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในประชาคมอาเซียนด้วย ซึ่งถือก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนาด้านนี้ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , ,