นักวิจัย สวทช. พัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบยูบีเอฟซี สำหรับการบำบัดน้ำเสียร่วมกับการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เน้นการออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ ให้มีโครงสร้างอย่างง่าย มีส่วนประกอบที่ไม่ซับซ้อน อาศัยท่อลดในการกั้นห้องแอโนดออกจากห้องแคโทด ทดแทนการใช้เยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนที่มีราคาสูง และลดการแพร่ผ่านของออกซิเจนจากขั้วแคโทดไปยังแอโนด

นอกจากนี้ มีการใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมกับการตรึงจุลินทรีย์ เพื่อทำหน้าที่หลั่งสารตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ สำหรับปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีในระบบ รวมทั้งประกอบไปด้วยวงจรตัวกรองชีวภาพแบบไหลขึ้น ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพของต่างประเทศ และมีศักยภาพสูง ในการพัฒนาเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,