สวทช. ดำเนินการโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร แก่นักเรียนในโรงเรียนเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงาน ด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑

กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เน้นให้นักเรียนลงมือทำจริง ตั้งแต่เรียนรู้โปรแกรมและฝึกออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล ออกแบบชิ้นงานสำหรับใช้เครื่อง Laser cutter, 3D printer ทดลองผลิตชิ้นงานจากปากกา 3 มิติ และการต่อยอดความคิด นำชิ้นงานที่ได้จากการอบรมไปสร้างสรรค์เป็นของใช้ เช่น ต่างหู พวงกุญแจ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,