งานแถลงข่าว NSTDA Beyond Limits : 6-6-10 “ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล” วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของ สวทช. ปี 2561


วิดีทัศน์ ตัวอย่างผลงานของ สวทช. ปี 2561


การบรรยายในหัวข้อ “ความมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามเป้าหมาย ประเทศไทย 4.0”
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการ สวทช.


การบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของ สวทช. ในปี 2562
ภายใต้แนวคิด NSTDA Beyond Limits : 6-6-10″
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการ สวทช.


การบรรยายในหัวข้อ “Material and Manufacturing Technology และ Energy Technology”
โดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)


การบรรยายในหัวข้อ “Bioscience and Biotechnology”
โดย ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)


การบรรยายในหัวข้อ “Electronic and Information Technology”
โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)


การบรรยายในหัวข้อ “Nanoscience and Nanotechnology”
โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)


การบรรยายในหัวข้อ “Agenda Based และสรุปทิศทางการพัฒนา วทน. ของ สวทช. ปี 2562”
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการ สวทช.


วิดีทัศน์ ขอบคุณสื่อมวลชนและถ่ายภาพหมู่

 

Tags: , , , , , , , ,