สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ “สวทช. – ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานภายใต้แนวคิด วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช. และพันธมิตร มาจัดแสดง พร้อมการบรรยายพิเศษ การเสวนาเพื่อถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์ และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

การดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมาของ สวทช.ภาคเหนือ ได้สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ทางด้านไบโอเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวน 9 ทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี จากงานวิจัยสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือรวม 80 หมู่บ้าน มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 2,329 คน ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,