เนื่องจากโอกาสครบรอบ 40 ปี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดทำ ชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน จำนวน 19 เรื่อง โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย พร้อมรูปภาพประกอบ และอินโฟกราฟิกที่สวยงามน่าอ่าน เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่เยาวชนและประชาชนไทย

ในหนังสือชุดนี้ จัดทำโดย สวทช. 6 เรื่อง ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจผู้สูงวัย เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ เศรษฐกิจอัจฉริยะ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ และทิศทางของเศรษฐกิจแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และเล่มสุดท้าย เทคโนโลยีคอนตัม มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้ที่สนใจชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน ทั้ง 19 เล่ม สามารถดาวน์โหลดอ่านฟรีได้ ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,