สวทช. เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจั ยและทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในศูนย์แห่งชาติของ สวทช. ประจำภาคฤดูร้อน ปี 2562 โดยมีทีมนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำการทำงานภายใต้บรรยากาศการวิจัยจริง ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบ และความถนัดของตนเอง ในเส้นทางวิชาชีพวิจัย รวมทั้งเป็นการปลูกฝังความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย

ในปีนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน จาก 25 โรงเรียน และผ่านการคัดเลือก จำนวน 87 คน โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมฝึกทักษะการวิจัย ตามสาขาวิชาตนสนใจ ในห้องปฏิบัติการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยแห่งชาติ ของ สวทช. ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,