สวทช. เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจัย และทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในศูนย์แห่งชาติของ สวทช. และมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายหัวข้อ เช่น “ฟรอนเทียร์ รีเสิร์ช” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , “จริยธรรมการวิจัย และการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีศักยภาพสูง” โดย ศ. ดร.โสพิศ วงศ์คำ และ นพ. ดร.วรฉัตร เลิศอิทธิพร

หลังจบการฝึกทักษะวิจัย นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำเสนอผลการฝึกทักษะวิจัย ที่ได้ทำงาน ณ ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยศูนย์แห่งชาติของ สวทช. ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนนักวิจัยพี่เลี้ยง คณะครูมาร่วมรับฟัง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,