ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน และเชรามิกอุตสาหกรรม หรือซีเทค กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ สวทช. ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง สุขภัณฑ์เซรามิก วัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งแบบทั่วไป และมาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย

งานที่ให้บริการทดสอบของซีเทค แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การทดสอบทางเคมี เพื่อหาปริมาณโลหะหนัก และการทดสอบคุณสมบัติทั่วไปทางกายภาพ ซึ่งช่วยลดข้อกีดกันทางการค้า ช่วยคัดกรองคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ ที่นำเข้าสู่ประเทศ ในภาวะที่ประเทศไทยเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,