สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ขับเคลื่อนการยกระดับพัฒนาศักยภาพครูระดับปฐมวัย โดยจัด “งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ของทุกปี ในปีนี้จะมีกิจกรรมสนุกๆ ในหัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง”

เด็กๆ นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย การเคลื่อนไหวของคน สัตว์ และสิ่งต่างๆ ผ่านกิจกรรมกว่า 40 กิจกรรม ซึ่งเด็กๆ จะได้รับความรู้ ฝึกพัฒนาการทางร่างกาย สังคม เสริมสร้างจินตนาการ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน โดยกิจกรรมเหล่านี้ครูจะได้นำไปจัดให้กับเด็กๆในทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 2 หมื่นโรงเรียน

 

Tags: , , , , , , , , , , ,