โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อส่งเสริมให้ครูนำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่าย มาจัดให้แก่เด็กในระดับปฐมวัย

สวทช. ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดองค์กรหลักของโครงการนี้ จึงจัดกิจกรรมอบรมครูหลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง วิทยากรคำนวณ เป็นหลักสูตรที่เน้นกิจกรรมสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ผ่านกิจกรรมง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือที่เราเรียกกันว่า อันปลั๊ก เช่น การจัดเรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรืออัลกอลิทึม การใช้ชุดคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานหรือโค้ดดิ้ง การถอดรหัสพาสเวิร์ด โดยเมื่อจบการอบรมแล้ว ครูสามารถกลับไปจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ โรงเรียนได้ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , ,