นักวิจัย สวทช. พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีไอโอทีและปัญญาประดิษฐ์ ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดการปัญหาได้สะดวก รวดเร็ว ได้ผลลัพธ์ดีขึ้น ตลอดจนผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลและสถิติที่สำคัญ ทำให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน หรือผ่าน Line Chatปัจจุบันแพลตฟอร์มประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการการเก็บขยะ ที่ทราบพฤติกรรมของการเก็บขยะ และระบบแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ปัญหาเมือง เชื่อมโยงการสื่อสารด้านข้อร้องเรียนระหว่างประชาชน และผู้ดูแลพื้นที่ สามารถติดตามสถานะการทำงาน เก็บข้อมูลสถิติ ช่วยให้การบริหารจัดการสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,