งานแถลงข่าว “NSTDA Beyond Limits: Sustainability Impact วิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 113 อิมแพคฟอรั่ม 1 เมืองทองธานีสรุปผลงานวิจัย สวทช.
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


ทิศทางและผลงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2563
ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)


ทิศทางและผลงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2563
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)


ทิศทางและผลงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2563
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)


ทิศทางและผลงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2563
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)


สรุปทิศทางการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ในปี 2563
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

Tags: , , , , , , , ,