การสัมมนาหัวข้อ “การเปิดตัวโครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน CTAP” ในงานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนานี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลแนะนำโครงการ CTAP ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุน การพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มเกษตรกร/ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,