สวทช. จัดงานประชุม สวทช. – วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ประจำปี 2563 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” นำนวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยของ สวทช.และเครือข่ายพัธมิตรมาจัดแสดง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค สนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สร้างโอกาสทางธุรกิจ และยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค

โดยภายในงาน มีการปาถฐาพิเศษ BCG MODEL IN ACTION เพื่อพัฒนาภาคเหนือ พร้อมการเสวนาและบรรยายพิเศษ เกษตรอินทรีย์ทางเลือก ทางรอดของชุมชน และเปิดตัวโครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน หรือ CTAP รวมถึงแสดงนิทรรศการผลงานเด่น สวทช. และ เครือข่ายพันธมิตร

 

Tags: , , , , , , , , , , ,