การสัมมนาหัวข้อ “Circular Economy for Tourism: ออกแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเพื่อยั่งยืน” วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น. จากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี


กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดสัมมนา
หัวข้อ “Circular Economy for Tourism: ออกแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเพื่อยั่งยืน”


“พลิกพื้นธุรกิจ เพิ่มกำไรอย่างยั่งยืนด้วย Circular Economy”
โดย ผศ.ดร. รุ่งทิพย์ ลุยเลา
หัวหน้าโครงการกระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง


“ต่อยอดธุรกิจด้วยโครงการ 5G เพื่อสิ่งแวดล้อม”
โดย คุณวรวรรณ ประชาเกษม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


“โครงการสนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการ SME จากภาครัฐ สวทช.”
โดย คุณวลัยรัตน์ จังเจริญจิตต์กุล
ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


ถาม ตอบ และเปิดรับสมัครผู้สนใจ
เข้าโครงการสนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการ SME

 

Tags: , , , , ,