สวทช. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัย มาทดลองใช้ในโครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ” เช่นการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ การตั้งห้องปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดระหว่างการเลี้ยงกุ้ง จัดทำระบบการตรวจติดตามเชื้อก่อโรค รวมถึงจัดการของเสียด้วยการจัดการระบบนิเวศภายในบ่อ ซึ่งสามารถหมุนเวียนน้ำใช้โดยไม่ต้องปล่อยทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม

โครงการนี้จะเป็นต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่สามารถขยายผลให้เกษตรกร และสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง นำไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอาหารปลอดภัย ส่งต่อให้ผู้บริโภคอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,