การสัมภาษณ์ ดร.ธีรวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์ นักวิจัยในโครงการวิจัย “มดลูกจำลอง” เพื่อยับยั้งไวรัสซิกาจากแม่สู่ลูก จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเพื่อระดมทุนผ่าน Experiment.com จากโปรแกรมพิเศษเพื่อวิจัยและฝึกอบรมด้านโรคเขตร้อน (The Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases, TDR Global) ซึ่งก่อตั้งโดยองค์การอนามัยโลก (WHO), UNICEF, UNDP, และ World Bank วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,