สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ผลิตผักสดและเมล็ดพันธุ์ในชุมชน” ให้ความรู้การผลิตผักสดคุณภาพ การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ไว้ใช้เอง และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกร นำไปสู่การส่งต่อความรู้และอาชีพจาก “สุขใจฟาร์ม” สู่ “ชมรมคนพิการสายใยรักตำบลร่องเคาะ” เครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์ในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

นอกจากนี้ สวทช. และเครือข่ายพันธมิต ยังได้ร่วมกันสร้าง โรงเรือนไม้ไผ่ปลูกพืชต้นทุนต่ำขนาด 2.5×12 เมตร โรงเรือนต้นแบบที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น และออกแบบขนาดทางเดินและโต๊ะปลูกผักที่เอื้อต่อการทำงานของผู้พิการ ช่วยให้สมาชิกชมรมฯ และผู้ดูแลคนพิการสามารถปลูกผักอินทรีย์คุณภาพเพื่อบริโภคและจำหน่ายในชุมชนและตลาดในเครือบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สร้างสุขภาพที่ดี สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ครอบครัว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,