วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มนุษย์พัฒนาขึ้น มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า และคงจะดีไม่น้อยหากเทคโนโลยีเหล่านี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในวันข้างหน้า

ในหลายประเทศทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย ได้ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังเยาวชนโดยเฉพาะเด็กในวัยเรียน ให้มีการคิดเชิงระบบและการคิดสร้างสรรค์ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในอนาคต ด้วยการเรียนรู้ที่สนุกสนาน หรือที่เรียกว่า Learn And Play ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว หรือชุดเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเด็ก KidBright เป็นบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ที่ทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. พัฒนาขึ้น

 

Tags: , , , , , , , ,