สวทช. พัฒนา “COVYD-19 Ab test kit (ELISA)” ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด 19 ด้วยเทคนิค ELISA สามารถตรวจได้รวดเร็ว แม่นยำ มีความจำเพาะต่อ RBD แอนติบอดี หรือแอนติบอดีเพื่อป้องกันการรับเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 โดยชุดตรวจนี้สามารถผลิตได้เองภายในประเทศจึงมีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่นำเข้า เหมาะแก่การนำไปใช้ตรวจวินิจฉัยในระดับประชากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลสถิติอ้างอิง

ผลการทดสอบโดยได้รับการอนุเคราะห์ตัวอย่างซีรัมจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารพบว่า มีความไวและจำเพาะเทียบเท่ากับชุดตรวจทั่วไปในท้องตลาด ปัจจุบันสถานะผลงานอยู่ระหว่างการยื่นคำขอประเมินเทคโนโลยีจาก อย. และได้เริ่มมีการนำชุดตรวจไปใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐแล้ว

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,