ความปลอดภัยของการขนส่งทางราง มีส่วนที่เกี่ยวข้องในหลายมิติ ตั้งแต่คุณภาพของราง ความสมบูรณ์ของระบบขับเคลื่อนรถไฟ รวมถึงสภาวะการใช้งานของรถไฟ กระบวนการวิเคราะห์ความเสียหาย เทคโนโลยีด้านการตรวจสอบวัสดุ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลความเสียหายของระบบราง จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และยกระดับความปลอดภัยในระบบรางให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบวัสดุ ร่วมกับการสร้างฐานข้อมูลความเสียหาย ยังสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ ซึ่งจะทำให้ลดโอกาสความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบรางได้เป็นอย่างดี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,