การสัมมนา “พลิกโฉมดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Disrupting Digital Transformation with AI Technology)” วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ปัจจุบัน หน่วยงานและองค์กรในประเทศไทย ต่างต้องขยับตัวและเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัญญาประดิษฐ์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญ ที่จะมาเป็นกลไกช่วยผลักดันให้การเปลี่ยนแปลง มีการก้าวกระโดดเชิงนวัตกรรมและความสร้างสรรค์

งานสัมมนานี้ นำเสนอการบรรยาย และแลกเปลี่ยนมุมมอง จากผู้มีประสบการณ์จากทั้งภาคการวิจัย และภาคเอกชน โดยจะเน้นเรื่องราวของ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการดิจิทัลทรานฟอร์เมชันDigital Transformation in Financial Domain with AI
โดย ดร.ณัฐ เพชระบูรณิน
บริษัท SCB Abacus จำกัด


งานวิจัยด้าน AI and Deep Learning
โดย ดร.ศุภศรณ์ สุวจนกรณ์
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)


Digital Transformation in Startup business
โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
สมาคม Thailand Tech Startup


Digital Transformation with AI Service Platform
โดย ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,