สวทช. นำเทคโนโลยีการประเมินสรีระวิทยา และรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช หรือ Plant Phenomics มาใช้ในการศึกษาวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช ด้วยเทคนิค Image Analysis โดยใช้กล้องและเซนเซอร์ประเภทต่างๆ ในการวัดค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติโดยไม่ทำลายต้นพืช ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเพาะปลูกพืชที่ให้สารสำคัญสูง การคัดเลือกพันธุ์พืชที่ทนต่อภัยธรรมชาติ เช่น น้ำแล้ง น้ำท่วม โรคและแมลงศัตรูพืช

ปัจจุบัน สวทช. กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช หรือ Plant Phenomics Center ขึ้น ในพื้นที่ EECi เพื่อยกระดับการวิจัยและขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรไทยได้อย่างสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model)

 

Tags: , , , , , , ,