• The Top 12 Researchers – ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

  The Top 12 Researchers – ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

  ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม นักวิจัยอาวุโสและรองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยเทคโนโลยีด้านความมั่นคงและนวัตกรรมไร้สาย T-BOX เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันการจุดฉนวนระเบิดจากโทรศัพท์มือถือในระยะไกล

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย

  The Top 12 Researchers – ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย

  ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.ผู้พัฒนาผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นมา เพื่อใช้ทดแทนพลาสติกทั่วไป สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และไม่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ

  The Top 12 Researchers – ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ

  ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยฟิลม์เคลือบที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ มีคุณสมบัติไม่ให้น้ำเกาะผิววัสดุและมีลักษณะเป็นฟิลม์ที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้กับวัสดุต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้น้ำดูดซับ

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา

  The Top 12 Researchers – ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา

  ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยการถอดรหัสพันธุกรรมข้าว โดยใช้เทคโนโลยีจีโนม ซึ่งทำให้เราเข้าใจถึงข้อมูลยีนของข้าวที่มีความสำคัญ เพื่อนำไปพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีขึ้นและทนต่อสภาพอากาศนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ

  The Top 12 Researchers – ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ

  ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยชุดตรวจเชื้อก่อโรค ในผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร ที่สามารถตรวจเชื้อก่อโรคได้ทีละหลายๆ โรคภายในชุดตรวจเดียว

  continue reading »