• The Top 12 Researchers – ดร.วรรณพ วิเศษสงวน

  The Top 12 Researchers – ดร.วรรณพ วิเศษสงวน

  ดร.วรรณพ วิเศษสงวน นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยอาหารคนและอาหารสัตว์ ได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ใช้เซลล์จุลินทรีย์ และเอนไซม์หรือใช้สิ่งที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารให้ดียิ่งขึ้น

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล

  The Top 12 Researchers – ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล

  ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยยาต้านมาลาเรีย P218 ที่ใช้ได้ดีกับมาลาเรียดื้อยา ถ้าผ่านการทดสอบในคนได้ ก็จะเป็นยาที่คนไทยทำได้เป็นตัวแรกในประเทศไทยและเป็นยานำร่องที่จะไปพัฒนาตัวยาอื่นๆ ต่อไป

  continue reading »