ที่มา ความสำคัญ และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสถานีตรวจวัดที่สำคัญของเซิร์น คือ Compact Muon Solenoid หรือ CMS เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคอเนกประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาทฤษฎีแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์พลังงานสูง (Standard Model) ค้นหาอนุภาคใหม่ ๆ อาทิ อนุภาคฮิกส์ หรือการไขความลับของสสารมืด (Dark matter) เป็นต้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,