โครงการพัฒนาศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ และวัคซีนสำหรับสัตว์ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ GCRF เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยในสหราชอาณาจักร และประเทศไทย โดยไบโอเทค สวทช. และโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มจธ. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตสารชีวภัณฑ์มูลค่าสูง จากรีคอมบิแนนท์โปรตีน เช่น วัคซีนสำหรับเซอร์โคในสุกรชนิดที่ 2 PCV2d ชนิดใหม่ เพื่อการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,