ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูล บนพื้นฐานของข้อมูลสภาพอากาศ จากสถานีอุตุน้อย ที่กระจายอยู่ตามโรงเรียนทั่วประเทศ และมีปริมาณมหาศาล โดยอ้างอิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ ของ สสวท. อีกทั้ง สนับสนุนการนำข้อมูลเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , ,